انواع بيمه‌هاي مسئوليت

 

  بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)

 

    این بیمه نامه مسئوليتهاي مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در قبال صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامــه‌هاي صادره تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.

 

  بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي


     دراین بیمه نامه مسئوليت مدني متصـديان حمل و نقل هــوايي در قـبال صـاحبان كــالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شـرايط  بارنامه‌هاي هــوايي صـادره و كنــوانسيون ورشـو ، تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد.


  طرح تضمين تعهـدات شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي


 
 دراین بیمه نامه تعــهدات شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي در قبال گمــــرك ايران در زمينه حقوق و عوارض گمركي عمليات ترانزيت كالا تحت پوشـش بيـمه‌اي قـــرار مي‌گيرد. طرح بيمه‌اي ياد شده نقش مؤثري درحل مشكلات شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايفا نموده است. اجراي اين طرح موجب توسعه صنعت ترانزيت كالا در كشور گرديده كه مستقيما در توسعه اقتصادي و سياسي كشور تأثيرگذار است.


 بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان


 
  این بیمه نامه مسئوليت مدنـي كارفرمايان ناشـي از حـوادثي كه به موجب قصور آنان به كاركنان تحت امرشان وارد آيد و كارفرما مسئول جبران آن شناخته شـود، تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌دهد. جبـران هزينه‌هاي پزشـكي ، غرامت فوت ونقص عضــو، مطابق قانون ديات در تعهد بيمه‌گـر مي‌باشد.

      

  انواع بيمه‌هاي مسئوليت عمومي


  بيمه نامه مسئوليت ناشي از آتش‌سوزي (خسارت ناشي از مسئوليت حــريق، انفجار، و تركيدگي لوله آب به همسايگان)، بيمه نامه مسئوليت مديران واحـدهاي اقامتي ( هتلها و ... )، بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي، بيمه نامه مسئوليت منجيان غريق ، بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجــراي عمليات ساختماني و از جمله بيمه‌هاي مسئوليت عمومي مي‌باشند.


    طرح بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول


   دراین بیمه نامه  مسئوليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان محصـول در دو بخش خطرات ناشي از محصول و تضمين كيفيت محصول در قـبال مصرف كنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش قرار مي‌گيـرد. توليد كنندگان و فروشندگان انواع محصـولات توليدي مثل : عايقـهاي رطوبتي، لوله‌ها و اتصــالات، جرثـقيلها، محصـولات غذايي و میتوانند تحت پوشش این بيمه‌  قرار گیرند.

 

     بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان


   به منظور تأمين بيمه‌اي جامعه پزشكي كشـور، بيمه نامه مسئوليت حرفـــه‌اي پزشكان از سال ۱۳۶۵ توسط شرکتهای بیمه ای ارائه می گردد. 
   

  موضوع بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان عبارت است از: جبـران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه، غفلت يا  قصور وي در انجام خدمات حرفه‌اي به قوع پيوسته باشد. 
     

  بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان براساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است. اين بيمه نامه عـلاوه بــر مسئوليت حــرفه‌اي پزشك، مسئوليت دستياران، پرستاران و تكنسينهايي را كه زيرنظر پزشك  فعاليت مي‌نمايند، نیز پوشش مي‌دهد. 
   

   كليه دعاوي بيماران و يا ذوي‌الحقوق آنها عليه پزشكان به مدت دو سال پس از انقضاي تاريخ بيمه نامه  مشمول پوشش بيمه‌اي مي‌باشد به شـرط آن كه معالجـه يا عمل جــراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد.

   بدليل ارتباط قـوانين جاري كشور(خصوصا قانون ديات) در رسيدگي به  دعاوي حقوقي عليه پزشکان حدود پوشش بيمه‌اي بيمه نامه بايـد متناسب با قوانين موضوعه ياد شـده باشد. 
  

  پزشكان با توجه به نوع تخصص در پنج گروه  طبقه‌بندي گرديده‌اند و حــدود تعـهدات بيمه نامه و مبلغ حق بيمه به تناسب براي هرگروه و نيز ميزان تحقيقات عـدم خسارت و گروهي درجدول تعرفه بيمه نامه مربوط معين و مشخص گرديده است. 
  

  مزيت بيمه نامه مسئوليت حرفـه‌اي پزشكـان دراين است كه شركت بیــمه ( با موافقت طرفین) مبلغ خسارت را پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار قبل از صدور رأي در مـراجع قضايي پرداخت و موضوع دعواي خسارت را بصورت مسالمت‌ آميز حل و فصل مي‌نمايد. 
 
 بيمه نامه مسئوليت مدني مديران و مسئولان فني بيمارستانها

 

    بيمه نامه مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستانها، درمانگاهــها و كلينيكها دومين طرح بيمه‌اي پس ازبيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان است كه درجهت تأمين هرچه گسترده‌تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديده است. 
      

   موضوع بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني عبارتست از جبران خسارتهاي بدني وارد به بيماران، ذوي‌الحقوق آنها و سايراشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شــــرح وظايف مصــوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ادعاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارآئي، فقدان و نقائص در امكانات پزشكي، تجهيزات فني، تأسيساتي، تغذيه نادرست در مدت معالجه ، مداوا، جراحي و دوران بستــــري بيمار كه منجر به خسارت بدني به بيماران و اشخاص ثالث (مراجعان، عيادت كنندگان و) گـردد، تحت پوشش اين بيمه نامه مي‌باشد.

     

   حدود تعهدات بيمه متناسب با قوانين موضوعه كشور در بيمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولان فني بيمارستانها، درمانگاهها و كلينيكهاي سراسر كشـــــور مي‌توانند پس ازتكميــل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركتهای بيمه اقدام نمايند.


   بيمه مسئوليت جامع C.G.L  ( تمام خطر مقاطعه کاری )


    اين بيمه نامه به پيمانكاران پروژه‌هاي ساختماني و تأسيساتي ارائـه می شود. مطابق شرايط اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه به صــــــورت جامــع و در قبال كاركنــان ، اشخاص ثالث ، ساختمان و سرقت لـوازم ، مصــالح  و تجهیـــزات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد.