جانی

منجر به فوت

در صورتیکه مصدوم بعد از تصادف فوت کرد به هیچ وجه صحنه تصادف را تغییر ندهید و منتظرآمدن مقامات انتظامی بمانید.

منجر  به  جــرح

مقصر حادثه

 

شما هستید

بلافاصله مصدوم را به یکی از مراکز پزشکی منتقل نمایید و موضوع حادثه را به مقامات انتظامی اطلاع دهید . صورتحساب هزینه هایی را که برای معالجه مصدوم می پردازید اخذ و به تایید مرکز پزشکی مربوطه برسانید. گزارش پلیس یا مقامات انتظامی تهیه نمائید.

توجه : هرگونه وجهی که جهت جلب رضایت مصدوم پرداخت می شود، قابل استرداد از شرکت بیمه نمی باشد.

مقصر حادثه شما نیستید

بلافاصله مصدوم را به یکی از مراکز پزشکی منتقل نمایید.

توجه : مبالغ پرداختی شما به مصدوم و یا جهت معالجه وی قابل پرداخت از شرکت بیمه نیست .

        مالی

کمتر از 90 میلیون ریال

مقصر حادثه

شما هستید

گزارش پلیس احتیاج ندارد. ترتیبی داده شود تا هردو وسیله نقلیه با همراه داشتن کارت بیمه و گواهینامه به شرکت بیمه اعزام تا خسارت زیاندیده و شما (اگر بیمه بدنه دارید) پرداخت شود.

مقصرحادثه

شما نیستید

گزارش پلیس احتیاج ندارد . ترتیبی داده شود تا هردو وسیله نقلیه با همراه داشتن کارت بیمه و گواهینامه به شرکت بیمه مقصر حادثه اعزام تا خسارت شما پرداخت شود از محل بیمه بدنه به شما خسارت پرداخت نمی شود.مگر در شرایط خاص.

بیش از 90 میلیون ریال

مقصرحادثه شما هستید

گزارش نهایی پلیس (کروکی مادر) تهیه شود . وسیله نقلیه زیاندیده به شرکت بیمه راهنمایی تا خسارت ایشان بررسی و پرداخت شود.

مقصر حادثه شما نیستید

گزارش نهایی پلیس تهیه شود. به مقصر حادثه به هیچ وجه رضایت داده نشود.

توجه : گزارش پلیس در چند نسخه تهیه می شود ( نسخه کلانتری ، نسخه مراجع قضایی و نسخه ... ) حتما نسخه مربوط به بیمه به همراه اسم و مشخصات مقصر حادثه دریافت شود.

سرقت

بلافاصله مراتب را با ذکر شماره بیمه نامه به مقامات انتظامی محل وقوع سرقت اطلاع داده و گزارش تهیه نمائید.

برخورد با مانع

در صورت امکان گزارش پلیس تهیه شود و در غیر این صورت بهتر است صحنه حادثه بهم نخورد تا توسط کارشناس بیمه بازدید شود.

برخورد با وسیله نقلیه ای که متواری شده

در صورت مشاهده نوع اتومبیل ، رنگ و شماره شهربانی آن یادداشت شود و با مراجعه به مقامات انتظامی ، طرح شکایت شود . در غیر این صورت در حد امکان استشهاد محلی تهیه شود.